top of page

Klauzula RODO

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa, o tym, co wynika z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), potocznie zwanym ‘RODO’, które  jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Żłobek Pierwsze Kroki.

Nasze dane kontaktowe:

Adres: ul. Żołnierzy  Września 20   41-506 Chorzów

Email: kontakt@zlobekpierwszekroki.pl

Telefon : 600 310 860

 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

CEL ORAZ PODSTAWA DO WYKORZYSTYWANIA DANYCH

 

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • przeprowadzenia rekrutacji dzieci, wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów , prowadzenia terapii dzieci, oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność żłobków, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO) oraz szczególnych kategorii danych osobowych, tj.  danych o stanie zdrowia dziecka, przyjmowanych lekach  – (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO);

  • wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dziecka w ww. celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.

ODBIORCY DANYCH

 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać :

  • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych

  • podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawia przepisów prawa

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będziemy wykorzystywać przez okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz przez okres, w którym przepisy ustawy Prawo oświatowe nakazują nam przechowywać dokumentację.

 

PAŃSTWA PRAWA

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

  • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

  • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,

  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,

  • sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 

Dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich czy organizacjach międzynarodowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

bottom of page